Yasal Bilgilendirme

MERİ HOTEL ÖLÜDENİZ MİSAFİRLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Biz, Meri Hotel Ölüdeniz işletmecisi Konkar Turizm Yat. San. Tic. A.Ş. (“Meri Hotel”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanızı rica ediyoruz.

 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirmesini zorunlu kılmaktır.

 

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Meri Hotel olarak kişisel verilerinizi;

·         Sizlerle olan iletişim faaliyetimizin yürütülmesi (Örneğin; gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bilgilendirme yapabilmek ve onaylarınızı alabilmek için sizinle iletişime geçmek adına kişisel verilerinizi işliyoruz),

·         Konaklama talebinizin alınabilmesi, konaklama sözleşmesinin kurulabilmesi ve konaklamanızın gerçekleştirilmesi (Örneğin; rezervasyon talebinizi kayıt altına almak, gerekli hallerde teyit etmek ve konaklamanızı sağlamak adına kişisel verilerinizi işliyoruz)

·         Rezervasyonunuza ilişkin ödemenizin gerçekleştirilmesi ve faturalandırılması (Örneğin: Rezervasyonunuza onaylamanız sonrasında, ödemenizi gerçekleştirdiğinize ilişkin faturayı tutarak konaklamanızın sağlanması için bu verileri işliyoruz),

·         Kullandığınız hizmetlere ilişkin takip ve faturalandırma süreçlerinin yürütülebilmesi (Örneğin; minibar ya da kuru temizleme hizmetlerimizi kullanmanıza yönelik günlük takip yapılarak ücret faturalandırması amacıyla kişisel verileri işliyoruz)

·         Hukuki yükümlülüklerimizin gerçekleştirilebilmesi (Örneğin; “Kimlik Bildirme” mevzuatı kapsamında; konaklamanız halinde kimlik bilgilerinizi, geliş ve ayrılış kayıtlarınızı günü gününe tutmak ve yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek zorundayız)

·         Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacı ile (Örneğin; güvenlik kamerası görüntülerinizi otelimizin güvenliğini sağlamak ve adli bir olay halinde yetkili makamlara bildirmek amacı ile işliyoruz)

Amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında kişisel verilerinizi asla kullanmıyoruz.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik

Adınız ve soyadınız, TC Kimlik Numaranız, Kimlik Fotokopisi, Pasaport Numaranız, imzanız, beraberinizdeki konakladığınız, arkadaş eş veya 18 yaşından küçük çocuklarınızın adı soyadı, yaşı ve size olan yakınlık derecesi

İletişim

Cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, fatura adresiniz

Müşteri işlem verisi

Ödeme ve fatura bilginiz, kuru temizleme ve minibar ve sair hizmet kullanımınız, konaklama ve oda türü talepleriniz, oda numaranız, giriş ve çıkış tarihleriniz

Fiziksel mekan güvenliği

Güvenlik kamerası görüntüleriniz

Önemli not: Kameralarımız, hotelimiz içerisinde çalışanların, siz müşterilerimizin ve hotelin güvenliğini sağlamak adına kayıt almaktadır. Kamera sistemlerine otel içi erişim sınırlı personele sağlanmış olup verilerin gizliliği adına gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Önemli not: Birlikte konaklayacağınız kişilere, kişisel verilerini tarafımızla paylaştığınız yönündeki gerekli bilgilendirmeyi yapmış olduğunuz kabul edilmektedir.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi hukuki sebep ile elde ediliyor?

Meri Hotel olarak kişisel verilerinizi;

·         Resepsiyon tarafından temin edilen ve rezervasyon sırasında doldurduğunuz Konaklama Belgesi,

·         Konaklama Belgesi’nde iletmiş olduğunuz bilgileriniz doğrultusunda teyit edilmesi amacıyla kimlik belgeniz,

·         Kullandığınız hizmetlere yönelik kayıtlarımız,

·         Kamera kayıt sistemi

vasıtasıyla kimi zaman dijital kimi zaman dijital olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; gerekli sözleşmeleri kurabilmemiz ve uygulayabilmemiz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmemiz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması adına kişisel verilerinizi zorunlu olarak işleyebilmemiz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçları ile kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

 

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle resmi kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza veya rezervasyon kayıtlarını tuttuğumuz altyapı hizmet sağlayıcılarımıza aktarabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

·         İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,

·         Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, emniyet güçleri, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili genel kolluk örgütlerine, TÜİK gibi diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

·         İstediğiniz takdirde avukatlarınız gibi vekil veya yasal temsilcilerinize, vekil veya temsilcilerinize,

·         Rezervasyonunuzu online olarak yapmanız halinde, rezervasyonunuzun tamamlanabilmesi ve konaklama hizmetinin sunulabilmesi amacıyla çevrimiçi rezervasyon firmalarına,

·         Rezervasyonunuza ilişkin faturalandırmaların yapılabilmesi amacıyla iş ortağımız olan şirketlere aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Başvurunuzu

·         Ölüdeniz Mahallesi Ölüdeniz Cad. Otel Meri Sit. No: 48 Fethiye/Muğla adresine yazılı olarak;

·         Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak, [email protected] adresine e-posta göndererek,

·         [email protected] KEP adresine kayıtlı elektronik posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurunuzda;

·         Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC Kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

·         Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz,

·         Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,

·         Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurunuz otuz gün içinde sonuçlandırarak (i) kabul edilip talebiniz ile ilgili tarafınıza bilgi verilebilir veya (ii) gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.